Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

by นงลักษณ์
37 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic ในหัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาต้นแบบโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น จังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ 4 ประการ คือ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกร โดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์ของการพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนักวิจัยประกอบด้วย 1. อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นหัวหน้าโครงการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล คณะวิทยาการจัดการ และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา #งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #PBRU #วิศวกรสังคม