Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตราการบังคับใช้กฏหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตราการบังคับใช้กฏหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

by นงลักษณ์
25 views

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบพบว่ามีโฆษณาการให้บริการรับจ้างเขียนหรือทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้กับนิสิต นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีการโฆษณากันอย่างแพร่หลายผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 70 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการทําผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือน หรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น และวรรคสองที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควรโดยมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 77 กรณีมีผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ