Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เชิญบุคลากรด้านวิจัยส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ “Worldlnvent Singapore 22+23” (WoSG)

เชิญบุคลากรด้านวิจัยส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ “Worldlnvent Singapore 22+23” (WoSG)

by นงลักษณ์
10 views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญบุคลากรด้านวิจัยส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ “Worldlnvent Singapore 22+23” (WoSG) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 66 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์