สถาบันวิจัยฯ และสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการลงพื้นที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

by นงลักษณ์
29 views

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565

ฝ่ายงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมบุคลากรจากสถาบันวิจัยฯ และสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณเสถียร เจริญเหรียญ ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์จากมะพร้าว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้คือ กะลามะพร้าว สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆ

3. สร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ซึ่งนอกจากจะขายมะพร้าวเป็นอาชีพหลักแล้ว ก็สามารถที่จะใช้กะลามะพร้าวมาสร้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาสูง

4. พัฒนาตำบลแสงอรุณให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องมะพร้าว เพื่อการต่อยอดการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวว่าในส่วนของตำบลแสงอรุณนั้น เป็นตำบลที่ประกอบอาชีพปลูกมะพร้าว และจำหน่ายมะพร้าวที่มากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่สิ่งหนึ่งที่ตำบลแสงอรุณไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ เศษวัสดุ เช่น เปลือกมะพร้าวและกะลามะพร้าว ที่เหลือจากการผลิตมะพร้าวขาย เปลือกมะพร้าวและกะลามะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกะลามะพร้าวแบบครบวงจร และได้มีการเชิญวิทยากร/ดีไซเนอร์ ผู้มีความรู้ความสามารถ คือ อาจารย์บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไอริสซ่า มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ เช่น จากกะลามะพร้าว สู่การพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นั้นได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกำนันพัชรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ และผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ ให้ความร่วมมือที่จะสร้างอัตลักษณ์ โดยใช้กะลามะพร้าวเป็นสินค้า ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าชุมชนสามารถที่จะต่อยอดสู่ความสำเร็จ และทำเป็นอาชีพเสริมที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับเจ้าของสวนมะพร้าวได้ และประการสำคัญก็คือ การลงพื้นที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกะลามะพร้าวจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์ และจะติดตามการสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต่อไปในเดือนกรกฎาคม