Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 16 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจยนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดกุฎิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ – กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา – กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี เยาวชน หน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี – กิจกรรมการศึกษาโบราณสถานภายในวัดกุฎิจีน