Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานแนวทางการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่ตลาดออนไลน์

ศึกษาดูงานแนวทางการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่ตลาดออนไลน์

by นงลักษณ์
35 views

🟢🟡เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

📌ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานสินสาคร : บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด (CSK) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และประชุมหารือเรื่องการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่ตลาดออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด (CSK) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดูทันสมัย สะดุดตา ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการขายในช่องทางการตลาด​ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

📸ประมวลภาพการประชุมและเยี่ยมชมศึกษาดูงาน : https://drive.google.com/drive/folders/1PXNf4syD8ZeeUWNB9_ewos7yUv_bd1jt?usp=sharing