Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงาน

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ที่สนใจส่งรายชื่อได้ที่สถาบันวิจัย ฯ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 56 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.egat.co.th/research/