Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖

by วันณพงค์
0 views

ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและหลักประกันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

๒) การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน

๓) การศึกษาระบบการจัดบริการทางการแพทย์ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=3832