Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

by นงลักษณ์
55 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในบริบทหลังการระบาดโควิด-19 (Covid-19)” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ

ในโอกาสนี้ ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงานเข้าร่วมในครั้งนี้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย เพื่อระดมบุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งดำเนินการทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมงานศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นฐานของไทย เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการทางความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ สู่การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะนำไปสู่เป้าหมายการร่วมมือกันในด้านศิลปวัฒนธรรม การทำงานระหว่างเครือข่าย และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคต