Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภาพกิจกรรม ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

by นงลักษณ์
77 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดโครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล” ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินการใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา การประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา

บัดนี้ กิจกรรมการประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดวาดภาพในระดับอุดมศึกษา ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

นายสุริยา ปะกา  นักศึกษาคณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

นายธีรศักดิ์ ไทยเดิม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

นายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1. 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

4.1 นางสาวกรกนก ทวีศิลป์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4.2  นางสาวธิดาเทพ ปัวจันทร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี