Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ✨พิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้นใยสับปะรดดอนขุนห้วยสู่อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย✨

✨พิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้นใยสับปะรดดอนขุนห้วยสู่อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย✨

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 51 views

✨พิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้นใยสับปะรดดอนขุนห้วยสู่อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย✨

👉วันนี้​ (16 มีนาคม 2565) เวลา 09:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอใยสับปะรดดอนขุนห้วย เสื้อลายจังหวัดเพชรบุรี

โดยกิจกรรมเป็นการทออัตลักษณ์ผ้าใยสับปะรดโดยใช้ต้นแบบจากที่วิทยากรร่วมกับชุมชนในการพัฒนาลวดลายเป็นรูปสับปะรดเพื่อจะใช้ในการทอผ้าออกมาเป็นผืนในการตัดเสื้อ

🙏ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย กองพลพัฒนาที่​ 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย บริษัทไอริสซ่า (irisza) จำกัด บริษัทปราณพรหม จำกัด