แม่น้ำเพชรบุรี วันนี้เป็นอย่างไร?

แม่น้ำเพชรบุรี มีความสำคัญเสมือนเส้นชีวิตของชาวเพชรบุรี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร คมนาคมอุตสาหกรรม ครัวเรือน การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นน้ำกิน-น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน ถือกันว่าเป็นน้ำที่มีรสอร่อย ใสสะอาด จืดสนิทและยังถือว่าเป็นน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าที่เป็นเกียรติคุณ คือ เป็นน้ำสรง น้ำเสวย และน้ำมงคลในพระราชพิธี โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุร ณ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรีจึงกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี

แม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองเพชรมายาวนาน ความเจริญ การขยายตัวของชุมชน ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีต้องประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทางบกทำให้ผู้คนหลงลืม หันหลังให้แม่น้ำไปทางถนน แม่น้ำที่เคยมีความสำคัญกลายเป็นที่ทิ้งขยะและรองรับน้ำเสีย
จากชุมชน มีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ทำให้ทัศนียภาพบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเปลี่ยนไป ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 10 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยดัชนีชี้วัดคุณภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

This entry was posted in เรื่องเล่าดีๆ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>