Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวอบรม/สัมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา แผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 2

by นงลักษณ์
17 views

        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (Strategic Fund: SF68 &Fundamental Fund: FF69)” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 – 30 ิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  น้อยสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่มีเป้าหมายเป็นจำนวนงานวิจัย และจำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะนําไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มี ความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่แหล่งทุนกำหนด เพื่อนำมาสู่การได้รับจัดสรร ทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล และตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัยดังกล่าว และทุนอื่นๆ ที่จะเปิดรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัย ตามประเด็นหรือแผนงานที่แหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนแผนงาน/โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้”

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมีความสามารถจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้แก่ ท่านอาจารย์สุนันทา สมพงษ์ , รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ สมพงษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ , คุณธงชัย พงษ์วิชัย และคุณกนกวรรณ ขับนบ ซึ่งคณะวิทยากรทุกท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างดียิ่ง และให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยดีมาโดยตลอดโดยจะมีกำหนดการอบรมอีกจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567 และวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาข้อเสนองานวิจัยในการเสนอต่อแหล่งทุนภายนอกต่อไป