Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี

by นงลักษณ์
5 views

ผู้ช่วยศาสตรจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย    อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว หัวหน้าโครงการ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านพะเนิน และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน พ.ศ.2567 เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่าย การดำเนินงานการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่อง Social Enterprise โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ         รำไพพรรณี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  2. กิจกรรมศึกษาดูงานวิธีเลี้ยงสาหร่ายผักกาด การแปรรูปส่าหร่ายใบผักกาดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (กลางน้ำ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปลายน้ำ) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (การตลาดออนไลน์) โดยได้รับการต้อนรับจากคุณสุภิดา ลิ้นทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี@ปากน้ำแหลมสิงห์

โดยการลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้ ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับวิสาหกิจ รวมถึงเพิ่มรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนต่อไป