Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุม “การพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุม “การพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 20 views

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และคณะ ร่วมประชุมประเด็น “การพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเป้าหมายอันประกอบไปด้วย การกำหนดพื้นที่ในการเข้าไปพัฒนา, กิจกรรมที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากชุมชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จันทมฤก             ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการพูดคุยประเด็นดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปในการพูดคุยดังนี้ คณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดสาขา Sof Power ที่เป็นเป้าหมายทั้งสิ้น 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว และด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ โดยมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้

  • ด้านการท่องเที่ยว มีการกำหนดพื้นที่ในการมุ่งเป้าไปที่ อำเภอปราณบุรี-สามร้อยยอด และพื้นที่ของ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ด้านศิลปะ และทัศนศิลป์ มีการกำหนดเป้าหมายไปที่ ตำบลหินเหล็กไป อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยฯ  #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี