Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
6 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและคณะทำงาน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลศาลาลัยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองไพรวัลย์หมู่ 6 อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

👉เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกและการจัดการแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากท่านวิทยากร คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงส่งออก 🥭🥭

📅ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบการจัดการแปลงและการจัดการแมลงศัตรูพืช รวมถึงเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จด้านเกษตรและการส่งออก

📅ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจแปลงสาธิตการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงศัตรูพืชอย่างถูกต้อง การพัฒนาศักยภาพในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้เพิ่มกับชุมชนตำบลศาลาลัย ส่งผลไปสู่การส่งออกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์สมาชิกและผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งสนใจและร่วมใจกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้าต่อไป