Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมโครงการ Soft Power ในด้านด้านเทศกาล ประเพณี การละเล่น และด้านท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมโครงการ Soft Power ในด้านด้านเทศกาล ประเพณี การละเล่น และด้านท่องเที่ยว

by นงลักษณ์
27 views

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อวางกรอบงานโครงการ Soft Power ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมดังกล่าวมีการแบ่งการประชุมออกเป็นสองช่วง ดังนี้

  • การประชุมเพื่อวางกรอบงานโครงการ Soft Power ด้านเทศกาล ประเพณี กีฬา และการละเล่น ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทศกาล ประเพณี กีฬา และการละเล่น โดยมีประเด็นในการพูดคุยถึงการจัดงานเทศกาลประเพณีและการละเล่น อาทิ ประเพณีสลากภัต ในพื้นที่ของตำบลหนองกะปุ
  • การประชุมเพื่อวางกรอบงานโครงการ Soft Power ด้านท่องเที่ยวโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม โดยมีการมีการกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ การตลาด พื้นที่ และผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนและเป้าหมายการทำงานให้เกิดความชัดเจน โดยคณะทำงานด้านเทศกาล ประเพณี กีฬา การละเล่น และด้านท่องเที่ยวได้มีการนัดหมายการประชุมเพื่อนัดหมายพูดคุยสอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละด้านในครั้งถัดไป