Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power

by นงลักษณ์
36 views

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และการจัดสรรงบประมาณของโครงการ Soft Power ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม โดยประเด็นการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

  • การประชุมเพื่อวางกรอบงานโครงการ Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ แฟชั่น ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ แฟชั่น เข้าร่วมประชุม
  • การประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานโครงการ Soft Power ด้านศิลปะ การแสดง และดนตรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ การแสดง และดนตรี

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการวางแผนงานที่เป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคณะทำงานเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบในการดำเนินงานให้เกิดความชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปสู่การต่อยอด และก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์จนนำมาสู่การนำเสนอ          อัตลักษณ์ในพื้นที่ในรูปแบบ Soft Power เพื่อการพัฒนาชุมชน