Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ลงพื้นที่ติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงพื้นที่ติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

by นงลักษณ์
16 views

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายนันทปรีชา คำทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรธรรมชาติให้การต้อนรับ
การลงพื้นที่ดังกล่าวมีกิจกรรมติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันลงมือทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ต่อยอดจากการอบรมให้ความรู้สบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ และการสาธิตโดยวิทยากรเมื่อครั้งที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาและต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการได้ทดลองใช้สบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนช้างแรกเป็นอย่างมาก

#งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ