Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม”

by นงลักษณ์
19 views

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฎศิลป์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยนักศึกษาจากสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในชุดการแสดง “เกลือพริบพรีอัญมณีบ้านร่องใหญ่” ควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ฮอลล์ 2 โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช