Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามประธานสภาศิลปะฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามประธานสภาศิลปะฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

by นงลักษณ์
23 views

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสภาศิลปะฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก ๓๗ แห่ง  ช่วงเช้า นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยความร่วมมือฉบับนี้ เรียกว่า “เครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสาน และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม มรดกทางสังคมของคนในชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ โรงแรม BEE LIVE HOTEL จังหวัดสุรินทร์ โดยภายในพิธีลงนามดังกล่าวมีการจัดพิธีมอบรางวัล “ราชภัฏคุณากร” และ รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมและทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ช่วงบ่าย การจัดการเสวนา เรื่อง “ยกระดับ Soft power อาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์“ โดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง 4 ภาค และมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาศิลปะฯ ในการนี้มีมติเห็นชอบให้ผู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับมอบธงเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในครั้งถัดไป ช่วงค่ำ สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Culture Exchange Festival 2024 เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดศิลปะวัฒนะรรมด้านการแสดงจากนานาชาติ ทั้ง 10 ประเทศ โดยจัดพื้นที่การแสดงขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์