Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar 

by นงลักษณ์
7 views

🎉ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ใน Google Scholar
รอบที่ 1 JANUARY 2024 (version 17.0.1)

💚💛มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับ

อันดับที่ 1 ของกลุ่มราชภัฏตะวันตก
อันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
อันดับที่ 3765 ของมหาวิทยาลัยโลก

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567