Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวงเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวงเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

by นงลักษณ์
9 views

วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวงเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สหกรณ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ-การเกษตรกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนในพื้นที่ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาชุมชน ใน 6 เรื่อง ได้แก่

  • การพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสหกรณ์และจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์
  • การปลูกกล้วยหอมทอง
  • การทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักยกโต๊ะ
  • การปลูกหญ้าเนเปียร์
  • การปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูป
  • การเลี้ยงแพะ

พร้อมสรุปผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชนกับทางพื้นที่ เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป

ท่านสามารถรับชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-5sjSD9mivWrizWhHoCThEB4mAsiw684?usp=sharing