Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมการงานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44

by นงลักษณ์
17 views

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฎศิลป์ฯ และนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบของที่ระลึกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อีกทั้ง ในงานกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ในชุดการแสดง “เพชรบุรีอัญมณีแห่งศิลปวัฒนธรรม” โดยเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงความเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์พูนสวัสดิ์ เจิดจรัสด้วยวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ เล่อค่าด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน หลามล้นด้วยงานศิลปกรรมสกุลช่าง การแสดงชุดดังกล่าวนี้เป็นการสะท้อนตั้งแต่ต้นรากวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการยอมรับจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้มีความร่วมสมัย ในรูปแบบการบอกเล่าเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจและติดตามการแสดงจนจบ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการแสดง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฎศิลป์ฯ