Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power

by นงลักษณ์
61 views

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมหารือเพื่อฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power    ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาภิรมณ์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่

  1. นักวิชาการด้านงานวัฒนธรรมท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์, อาจารย์ ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์ และอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ
  2. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
  3. ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด, ปลัดอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วยคณะ
  4. สื่อมวลชน คุณอุดมเดช เกตุแก้ว ตัวแทนจาก เพชรภูมิ นิวส์

โดยมีประเด็นในการหารือ ดังนี้

  • การวางแผนหารือการจัดประเพณีสลากภัตในปี 2567
  • การวางแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่
  • การเก็บข้อมูลด้านขนมและอาหารพื้นถิ่นที่ปรากฎในงานประเพณีสลากภัต
  • การดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยงเชิงวิถีชีวิตจากการเข้าร่วมประเพณีสลากภัตเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว และการพูดคุย วางแผนวิธีการสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเพณีสลากภัต เพื่ออนุรักษ์ รักษา และสืบทอดประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี

โดยการวางแผนหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีสลากภัตสู่การพัฒนาเป็น Soft Power โดย มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแกนกลางในการเชื่อมระหว่างชุมชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสู่ Soft Power ตามนโยบายของภาครัฐ