Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าร่วมมือกับ วนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต เพื่อพัฒนาเขานางพันธุรัต สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าร่วมมือกับ วนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต เพื่อพัฒนาเขานางพันธุรัต สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

by นงลักษณ์
10 views

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเดินหน้าพัฒนาวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในวนอุทยานเขานางพันธุรัต ไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในวนอุทยานเขานางพันธุรัต โดยในปีงบประมาณ 2567 จะมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมที่เอื้อต่อการศึกษา สำหรับโรงเรียน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป