Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหากับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด

ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหากับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด

by นงลักษณ์
20 views

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านองคมนตรี ลงพื้นที่พูดคุยปัญหากับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด          สหกรณ์ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ณ สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี          ทั้งนี้ ได้มีการนัดหมายผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ในวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสำรวจและเก็บประเด็นความต้องการของชุมชน เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ร่วมกับชุมชนในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป