Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี

by นงลักษณ์
49 views

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย อาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน ผู้อำนวยการฯ และคณะ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสาถบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาของสถาบันวิจัยฯ ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เวลา 14.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เข้าชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมและบรรยายข้อมูลงานด้านศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดนิทรรศการในรูปแบบถาวร เพื่อการจัดการองค์ความรู้ในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เวลา 15.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เข้าชมศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติฯ (ปูนปั้น) เพื่อศึกษางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี

#ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม