Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 9 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รวมถึงคณาจารย์คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น2567 #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

#ประมวลภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1jp7tPqxhzbM4AzEEGxcoYiYdm_hBOE1M