Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ประชุมรับฟังข้อชี้แจงการสำรวจความต้องการชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ประชุมรับฟังข้อชี้แจงการสำรวจความต้องการชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 10 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว และอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานฯ ได้ประชุมรับฟังข้อชี้แจงการสำรวจความต้องการชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 : เวลา 09.00 – 12.00 น. : ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น #ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

#ประมวลภาพกิจกรรมที่ได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1YlZCaGOMIvMtfcFWXBcM6j5yx0nXtRkt