Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 9 views

10เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว และอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 และเลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย ,ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี และที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ช่วงเย็นลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อวิเคราะห์สภาพของชุมชน (SWOT Analysis) สู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการการสำรวจความต้องการเพื่อจัดทำโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือวัดผลกระทบทางสังคม SIA และประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI จากการดำเนินกิจกรรม คณะทำงานโครงการฯ ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงชุมชนในการยกระดับการท่องเที่ยวเขามอแดง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหมู่บ้านหนองกา โดยจะนำประเด็นความต้องการของชุมชนมาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น  #ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ  #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

#ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IfrjKgttaqxTXwNnvbkiVoKrAsihcROQ