Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 16 views

🟢🟡มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจ ในการดำเนินการด้านการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงการจัดเก็บผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ลิงก์ข่าวเพิ่มเติม จากงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/news/64838

📸ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : https://drive.google.com/drive/folders/1MJKbtnUmrBRXxh2jFR4nZmeGtx0h2sPX