Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

by นงลักษณ์
51 views

🟡🟢มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว พร้อมด้วย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากคณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

👉ได้ประชุมหารือร่วมกับคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้พูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานต่าง ๆ ร่วมกัน เรื่อง “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ขยายผลสู่ชุมชน เกิดการผสานความร่วมมือหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน นักเรียน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานในชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดเป็น “ห้องเรียนสังคม” หรือ “Social Lab” ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ชุมชน เป็นโครงการที่มีโอกาสขยายผลไปสู่การสร้าง Social Enterprise และสอดรับกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals)

🗓️เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 🕰️เวลา 10.00 – 12.00 น.

📌ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น✨✨

📸ประมวลภาพการประชุม : https://drive.google.com/drive/folders/1-2rkjp504KcV12ZEXkNy_-HyT8of9T07