Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน”

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน”

by นงลักษณ์
20 views

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะทำงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท ในการเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะสู่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชนบท ตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี่ ที่มีดำริให้ขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน องค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนเพื่อการแลกเปลี่ยนกระบวนการและเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป