Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมลงนามปฏิญญาด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการศิลปะและการออกแบบ

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมลงนามปฏิญญาด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการศิลปะและการออกแบบ

by นงลักษณ์
18 views

สถาบันวิจัยฯ นำโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ในนามประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน 4th  +  Thailand Art and Design Exhibition 2023 การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 plus ประจำปี 2566 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สภาสถาปนิก และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 โดยเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา Heritage Innovation Design Challenge และในเย็นวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมประชุมแถลงแนวคิดด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการร่วมกันในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม และได้ลงนาม1ปฏิญญาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานศิลปะ เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ เป็นเวทีนักศึกษาได้แสดงออก และเพื่อเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สภาสถาปนิก และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย