Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

by นงลักษณ์
50 views

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยนายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอดและโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “จากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ขยายพื้นที่พัฒนาเพิ่มเติม จำนวน 13 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสลอดซึ่งอยู่ภายในวิทยาเขต เพื่อพัฒนาเป็นแปลงสาธิตการปลูกกาแฟ อะโวคาโด และพืชพื้นถิ่น ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ไผ่สายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลานิลเพื่อการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเครือข่ายโป่งสลอด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่นแล้ว ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ พัฒนาท้องถิ่น โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหวังให้หน่วยงานชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดสู่แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้วยการทำแปลงเกษตรต้นแบบโดยใช้พลังงานทางเลือกสู่การจัดการเกษตรแบบอัจฉริยะ และส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน”

นายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ลงพื้นที่มาดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างการรับรู้ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอำเภอบ้านลาด ตลอดจนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และหากพื้นที่ได้รับการพัฒนาก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากในพื้นที่ได้มีรักษาและอนุรักษ์ในเรื่องของการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการขึ้นตาล การทำน้ำตาลโตนด และยังได้มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำทองม้วนน้ำตาลโตนดที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีความกรอบ หอม หวานจากน้ำตาลโตนด” โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุริยะ ชูวงศ์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ที่ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวคิดทฤษฎีใหม่”

ข่าวโดย #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี