Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในประกวด การอ่านทำนองเสนาะในรอบตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในประกวด การอ่านทำนองเสนาะในรอบตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

by นงลักษณ์
27 views

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในนามประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นประธานในการจัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศในการประกวดจากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และบุคลากร  ได้ส่ง นางสาวกรรณิการ์ สุกเกิน ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมในการประกวดการอ่านทำนองเสนาะในรอบการตัดสินในครั้งนี้

โดยผลการตัดสิน มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายปณรักษ์ สวัสดิ์โสภณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง
  • รางวัลชมเชย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายภูริภัทร เข็มเพ็ชร์
  • รางวัลชมเชยเข้าร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวกรรณิการ์ สุกเกิน , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวกมลลักษณ์ พรหมทอง , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวกมลลักษณ์ พรหมทอง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นางสาววาสนา อังเปรม

ขอบคุณภาพจาก: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร