Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

by นงลักษณ์
11 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย หน่วยประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะกรรมการ และได้ร่วมกันกำหนดปฏิทิน วางแผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับติดตามโครงการฯ พร้อมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบนิทรรศการ รวมถึงการจัดทำรายงานสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงได้ระดมความคิด ร่วมกันเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการใช้งานโปรแกรม Google Meet

#พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น