Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วม “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วม “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

by นงลักษณ์
53 views

🟢🟡ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.เสนาะ​ กลิ่นงาม​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ได้มอบหมายให้​ อาจารย์​ ดร.ทวิพัฒน์​ วิจิตรปัญญารักษ์​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ พร้อมด้วย​ อาจารย์ปองพล​ รักการงาน​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ และนายธีรวัฒน์ เสนะโห นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

👉เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมัทนา เจริญศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และคณะ บรรยายในหัวข้อ “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” รายละเอียดของการบรรยายประกอบด้วย ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์, กระบวนการงบประมาณ, Spending Review, Value for Money (VFM), ผลผลิต/ผลลัพธ์, ลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดี และการกำหนดค่าเป้าหมาย พร้อมกันนี้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้นำเสนอตัวชี้วัดผลผลิตโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 โครงการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข ก่อนการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2547

📸Cr.ภาพจากเพจ​มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ​เจ้าพระยา BSRU News​