Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ากาแฟโรบัสต้าด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน”

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ากาแฟโรบัสต้าด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 37 views

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร ประกอบด้วย อาจารย์ณปภา หอมหวล นายทศพร ลิ้มดำเนิน ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง นางสาวชนานุช เงินทอง และนางสาวศศิวิมล กาหลง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกาแฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ    อำเภอแก่งกระจาน จำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าเด็ง บ้านโป่งลึก-บางกลอย บ้านสองพี่น้อง และบ้านหนองน้ำดำ ณ บ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน