Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ ได้กำหนดจัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยฯ ได้กำหนดจัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

by นงลักษณ์
68 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้            ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาต่อยอดการอ่านทำนองเสนาะ อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และเพื่อสรรหานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 คน เพื่อไปแข่งขันในระดับภูมิภาคในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นั้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย ในการตัดสินการประกวดและดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย โดยผู้ชนะและตัวแทนเข้าประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวกรรณิการ์ สุกเกิน คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวอุดมพร ศรบุญทอง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายวายุภักดิ์ ทองตาเต็ม คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาดนตรีไทย ชั้นปีที่ 4

#ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม