Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้ผลิตโกโก้บ้านช้างแรก และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ (แปรรูปสบู่โกโก้บัตเตอร์)

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้ผลิตโกโก้บ้านช้างแรก และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ (แปรรูปสบู่โกโก้บัตเตอร์)

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 133 views

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ชุมชนช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้ผลิตโกโก้บ้านช้างแรก และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ (แปรรูปสบู่โกโก้บัตเตอร์) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย และนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกให้การต้อนรับ จากนั้นคณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ดังนั้น

วันที่ 27 มิถุนายน 66

– การแปรรูปสบู่โกโก้บัตเตอร์ : เป็นสบู่ที่ใช้โกโก้บัตเตอร์จากการบีบสกัดเมล็ดโกโก้เป็นส่วนผสม วิทยากรโดย คุณภาวิณี สุขบรรเทิง

– ผลิตภัณฑ์ชาเปลือกโกโก้ : เป็นชาที่ผลิตจากเปลือกหุ้มเมล็ดโกโก้ไว้สำหรับชงดื่มเพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์ ดร.จินตนา สังโสภา

– ผลิตภัณฑ์แป้งบราวนี่สำเร็จรูป : เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากผงโกโก้ที่ชุมชนผลิตได้ และเติมส่วนของวัตถุดิบในการทำบราวนี่ลงไปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 66

– โกโก้ 3in1 เพื่อสุขภาพ : ปรับจากสูตรเดิม เป็นสูตรใหม่เพื่อสุขภาพ โดยใช้สารให้ความหวานแทนความหวานจากน้ำตาลทั่วไป โดย อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ

โดยชุมชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 รายการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรธรรมชาติ นำโดยคุณนันทปรีชา คำทอง หัวหน้ากลุ่ม และสมาชิกจากวิสาหกิจชุมชนโกโก้ตะนาวศรี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโกโก้ของชุมชนช้างแรกต่อไป

ณ หอประชุมชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์