Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

by นงลักษณ์
292 views
เมื่อวันที่ 1 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ตามลำดับ
ในวันที่ 1 มิถุนายน ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานด้านการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประกอบใช้ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านการจัดงานอันมีความเกี่ยวเนื่องกับงานวัฒนธรรมที่สามารถดึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้เป็นจำนวนมาก
ในวันที่ 2 มิถุนายน ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยแบ่งคณะศึกษาดูงานออกเป็น 3 ส่วน – ส่วนที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัย และการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC – ส่วนที่ 2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เข้าปรึกษาและพูดคุยงานด้านจริยธรรมในมนุษย์และการจัดหารายได้ รวมทั้งการดำเนินการด้านงานวิจัย ทั้งทุนภายในและภายนอกร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา – ส่วนที่ 3 ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น บ้านตาด เพื่อศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น และในช่วง 14.00 น. ของวันดังกล่าว คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ รักษา และต่อยอด กรรมวิธีการทอผ้าสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
ในวันที่ 3 มิถุนายน ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ซิ่นตีนคำ บ้านสัมปันนา เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้า รวมถึงการอนุรักษ์ และรักษาผ้าซิ่นโบราณ ที่ยังคงถูกรัดเก็บและอนุรักษ์ไว้ยังพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการได้เข้าศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ซิ่นตีนคำเช่นกัน โดยศึกษาแนวทางการจัดสรรพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้แบบผสมผสาน พิพิธภัณฑ์ซิ่นตีนคำมีการสร้างและการจัดทำพื้นที่เพื่อเป็นการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
#ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม