Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

by นงลักษณ์
20 views

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีโอกาสได้ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ และการบริหารจัดการส่วนงานด้านวัฒนธรรมในส่วนอื่นๆ เพื่อนำมาสู่การพัฒนางานด้านวัฒนธรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในการนี้ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยนันท์รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับหน้าที่เป็นผู้นำชม “โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี” อันเป็นผลงานของช่างชั้นเอก สกุลช่างเมืองเพชร ในประเภทงานปูนปั้น อันเป็นหนึ่งในผลงานด้านความสำเร็จของการอนุรักษ์ รักษา และต่อยอด งานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม