Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” Brocade Textile : Treasures of Two Nations และประทานรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม

นิทรรศการ “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” Brocade Textile : Treasures of Two Nations และประทานรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม

by นงลักษณ์
28 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด ในงานการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายของที่ระลึก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เป็นความร่วมมือกันทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในลักษณะเครือข่ายที่จะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในด้านการสนับสนุน ถ่ายทอด ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพราะการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจะลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนที่อาจทำให้สิ้นเปลือง ทรัพยากร บุคคลากร งบประมาณ และเวลา นอกจากนี้ การดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจะสร้างพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายใหญ่เพื่อเชื่อมต่อโยงใย (Connect) บุคลากรที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนมาเจอกันได้อย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีพลังและต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม . โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน แบ่ง ออกเป็น 5 บูธ ประกอบด้วยบูธที่ 1 ผ้ายกไทย-อินโดนีเซีย บูธที่ 2 ผ้ายกจากท้องถิ่นภาคใต้ บูธที่ 3 ผ้ายกจากท้องถิ่นภาคกลาง บูธที่ 4 ผ้ายกจากท้องถิ่นภาคเหนือ และบูธที่ 5 ผ้ายกจากท้องถิ่นภาคอีสาน ซึ่งมรดกผ้ายกนับว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่นับว่าเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่ต้องใช้เครื่องนุ่งห่มในการดำรงชีวิตประจำวัน ผ้ายกนูนมีความพิเศษที่มีลักษณะลวดลายของผ้าที่มีความแตกต่างออกไปตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงความประณีต วิจิตรงดงาม ที่แฝงความหรูหราของผู้ออกแบบ ที่สามารถนำไปสวมใสในวาระโอกาสพิเศษ เช่น งานมงคลต่าง ๆ งานเฉลิมฉลอง