👨‍🏫👩‍🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 (จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ)

👉เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

📌ในหลักสูตรการจัดกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย

🔸การบรรยายภาพรวม หัวข้อ “มุมมองการศึกษาในมิติใหม่”

🔸การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย”

🔸ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ตำบลนาพันสาม และโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

🔸การแบ่งกลุ่มของครูใหญ่และครูวิชาการของโรงเรียน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมระดมความคิดจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของผู้เรียนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาภายใต้บริบทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

🔸การแบ่งกลุ่มของครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้” และ “สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ” พร้อมฝึกปฏิบัติให้เกิดผลงานสื่อเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

🔸การแบ่งกลุ่มของครูอนุบาล มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2566 และการจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้”

📆เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

🏫ณ ห้อง 502,503 และ 504 อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะและชีวิต (อาคาร 25 นิวัติสโมสร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ตำบลนาพันสาม และ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

#สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่