Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน กิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตโกโก้

กิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตโกโก้

by นงลักษณ์
9 views

เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวิสาหกิจชุมชนช้างแรก ร่วมดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตโกโก้ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชน “เสื่อชุมชนดี” บางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เรื่องการจัดการและบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 2. กลุ่ม โกโก้สุริยา ผู้ผลิตโกโก้ส่งออก จังหวัดจันทบุรี เรื่องการผลิตและคัดเลือกเมล็ดโกโก้คุณภาพดี
และชุมชนร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนการวางแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ และนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาปรับใช้กับกลุ่มของตนเอง ในปีงบประมาณต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

#ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ