Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

by นงลักษณ์
15 views

 

วันที่ 27-28 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกูล อาจารย์ประภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหนองตาเมือง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนแปลงใหญ่บางสะพาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน สามารถเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวและสนับสนุนการแปรรูปข้าวในรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป มีการเผยแพร่และสาธิตกระบวนการทำโจ๊กจากปลายข้าว โดยมีสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวธงชัยให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในการใช้ผลผลิตที่ได้จากการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ของวิสาหกิจต่อไป พร้อมเป็นต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์