Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

by นงลักษณ์
50 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอด ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อดําเนินโครงการการพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนว         พระราชดําริสู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือนในวิทยาเขต ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกษตร โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่วิทยาเขต                ผู้อํานวยการโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายณัศพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงไส้เดือนจังหวัดเพชรบุรี ในการถ่ายทอดความรู้และลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่วัสดุธรรมชาติ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทําปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ : https://drive.google.com/drive/folders/12jEVVrhGkoMKLlOEsVThoQPEKXOB0ryk?usp=sharing