Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน 🎋การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🎋

🎋การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🎋

by นงลักษณ์
66 views

🎋การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🎋
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งกิออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไผ่ ได้แก่ สายพันธุ์ที่คัดเลือกมาลงปลูกในแปลง วิธีการดูแลรักษา การป้องโรคและแมลง เป็นต้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องไผ่ จากไร่ไผ่ทอง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการลงแปลงสาธิตพันธุ์ไผ่ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านโป่งสลอด นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเทิดศักดิ์ พราหมณ์ฤกษ์ พร้อมคณะครูและนักเรียน จำนวน 35 คน ได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกไผ่ จำนวน 12 สายพันธุ์ รวม 100 ต้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์ไผ่ แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากไผ่ของวิสาหกิจชุมชนโป่งสลอดต่อไป